Aydınlatma Metni

FERA TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve
30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni
ile veri sorumlusu sıfatıyla Fera Tekstil Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (“Fera Tekstil” veya
“Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
İşlenen Kişisel Veriler

– İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerez vasıtasıyla edindiğimiz IP adresi ve tarayıcı
bilgisi;
– Fera Tekstil binamızı ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, ad soyad ve
kamera kayıtları görüntüleriniz;
– Tanıtım, reklam, kampanya ve organizasyonlarımıza katılmanız halinde kimlik ve
görsel/işitsel verileriniz;
– Fera Tekstil’e iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz
dâhil sair kişisel verileriniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Fera Tekstil ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen
amaçlarla işlenmektedir:

– Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
– Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
– Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
– Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
– Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
– Talep /Şikayetlerin Takibi
– Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
– Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
– Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin
devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet
sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi

araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.  Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz
KVKK’nın 5. ve 8. maddelerinde belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler Şirket bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta
olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli
süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren
kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında
işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve
kuruluşlara ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki
haklarınız bulunmaktadır:
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi
www.erasta.com.tr web sitesinde bulunan KVKK Başvuru Formu dilekçesi ile Mehmet Nesih
Özmen Mah. Mehmet Akif Cad. Taflan Sok. No:8 Kat:1 Merter / İstanbul / Türkiye
adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da
noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle feratekstil@hs03.kep.tr adresine
iletebilirsiniz.